top of page

Forma Fit Tmi / Pulu Garage Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

 

Forma Fit / Pulu Garage

Y-tunnus: 1576248-9 

Puistokaari 3, 00200 Helsinki

Mariankatu 14, 48100 Kotka

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

 

Anna Eroma

+358 40 5855 952

info@pulugarage.fi

2. Rekisteröidyt

 

Helsingin ja Kotkan toimipisteiden asiakkaat.

3. Asiakasrekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

Rekisterin pitäjä on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. Asiakas/potilastietojen kirjaaminen perustuu potilaslakiin. Potilasrekisterin käyttötarkoitus on potilaiden terveyden ylläpito sekä hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta.

 

Tietosuojaperiaatteiden mukaan käsiteltävät henkilötiedot ovat:

 • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, henkilötunnus

 • Yhteystiedot;sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka

 • Taustatiedot koskien rekisteröidyn terveydentilaa

 • Hoitajan esitietolomakkeeseen täyttämät rekisteröidyn terveyttä koskevat taustatiedot

 • Asiointiin ja hoitoon liittyvät tiedot ja kirjaukset

 • Kaikki tiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. 

 • Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti. 

 • Tiedot kerätään ja käsitellään ainoastaan nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Vain tarpeellinen määrä henkilötietojen ja käsittelyn tarkoitusta varten.

 • Päivitetään aina tarvittaessa - epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava ja oikaistava viipymättä.

 • Säilytetään muodossa, jossa rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 

4. Tietojen keräys

 

Asiakkaan itsensä antamat tiedot, jotka annetaan ajanvarauksen (sähköinen, puhelin tai sähköpostin kautta), haastattelun ja hoidon aikana. 

 

5. Tietojen luovuttaminen

 

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan antamaa kirjallista hyväksyntää. Tietojen luovutuksesta tehdään aina maininta asiakkaan tietoihin.

 

6. Tietojen suojaus, käsittely ja säilytysaika

 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja matkapuhelin, sekä muut sähköiset tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla tietoteknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.  

Henkilötietoja säilytetään 12 vuotta laissa määrätyllä tavalla.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin ylläpitäjälle:

 • Oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.

 • Oikeus saada suostumuksella antamansa tiedot itselleen

 • Oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Tietoturvaloukkauksen sattuessa, yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.

bottom of page